วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       133  

   

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและข้าวคุณภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวสู่การพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน

เจตนารมของวิสัยทัศน์

1. เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
    ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรที่ต้องการนำไปปลูก
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวของภาคใต้ให้เพียงพอต่อการบริโภค
    เพื่อลดการนำเข้า
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มผลิตข้าว
    แบบครบวงจร ผลิตข้าวตามระบบการจัดการคุณภาพข้าว และการแปรรูปข้าว
    เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ของชาวนา สู่การพึ่งพา
    ตนเองอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่บนความหลากหลายของสภาพแวดล้อม
2. ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้บริการวิชาการด้านข้าว
3. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต
4. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์
5. การพัฒนาศักยภาพของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

ประเด็นยุทธสาสตร์เป้าประสงค์
1. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยี  
การผลิตข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น  
2. การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี

3. การให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ


4. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา
อย่างยั่งยืน

5. การพัฒนาศักยภาพให้เป็นองค์กรชั้นนำ


1. ได้องค์ความรู้ตรงตามความต้องการของ
ท้องถิ่น สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ดี คุณภาพตรงตาม
มาตรฐาน  
3. ชาวนาและผู้ประกอบการได้รับบริการ
ข้อมูลและวิชาการอย่างถูกต้อง ทันต่อ
เหตุการณ์และนำไปปฏิบัติได้
4. ชาวนาสามารถพึ่่งตนเองในการผลิต
และมีความสามารถบริหารจัดการผลผลิต
ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืน
5. เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัยได้มาตรฐานและมีบุคลาการที่มี
สมรรถนะสูงในการทำ