บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    410  

นาย พีรพล รัตนะ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

0-7484-0111

peerapon.r@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว มยุรี นุ่นขาว

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

0-7484-0111

mayuree.n@rice.mail.go.th

นางสาว วัลภา ไชยบุรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0-7484-0111

wanlapa.c@rice.mail.go.th

นาย ณรงค์ เดชะพัน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0-7484-0111

narong.d@rice.mail.go.th

กลุ่มวิชาการ


นาง ชนสิริน กลิ่นมณี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-7484-0111

hanasirin.k@rice.mail.go.th

นาย อวยชัย บุญญานุพงศ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-7484-0111

uaichai.b@rice.mail.go.th

นางสาว ยุพิน รามณีย์

นักวิชาการการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-7484-0111

yupin.r@rice.mail.go.th

นาย โอรักษ์ ทองเด็จ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0-7484-0111

orak.t@rice.mail.go.th

นาย สิทธ์ ใจสงฆ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-7484-0111

sith.j@rice.mail.go.th

นางสาว พัชราภรณ์ รักชุม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-7484-0111

patcharaporn.r@rice.mail.go.th

นาย เอกราช แก้วนางโอ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-7484-0111

ekkarat.k@rice.mail.go.th

นางสาว เพชรี เซ่งซิ้ม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-7484-0111

petcharee.s@rice.mail.go.th

นางสาว ธนาภา สมใจ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0-7484-0111

thanapa.s@rice.mail.go.th

นาง ขวัญใจ คชภักดี

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

0-7484-0111

khwanjai.k@rice.mail.go.th

นาย สุเมธ ทองฤทธิ์นุ่น

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

0-7484-0111

sumat.t@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย อมรศักดิ์ แววศักดิ์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

0-7484-0111

amonsak.w@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาว ศาตนันทน์ สุจิตโต

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

0-7484-0111

satanan.s@rice.mail.go.th

ลูกจ้างประจำ


นาง นิตยา สิงหมงคล

พนักงานธุรการ ส 4

0-7484-0111

nittaya.i@rice.mail.go.th

นาง อุไร รอดยวน

พนักงานพิมพ์ ส 4

0-7484-0111

นาย เสน่ห์ เทพหนู

ช่างซ่อมบำรุง ช 3

0-7484-0111

นาย มานิตย์ สมัครพงศ์

ช่างซ่อมบำรุง ช 4

0-7484-0111

นาง ฉัฐมาน เพชรกาฬ

พนักงานการเกษตร ส 3

0-7484-0111

นาย บุญธรรม แสงทอง

พนักงานการเกษตร ส 3

0-7484-0111

นาย ปรีชา ทองไซร้

พนักงานประจำห้องทดลอง ส 2

0-7484-0111

นาง นิติยา มากสง

พนักงานประจำห้องทดลอง ส 2

0-7484-0111

นาย พินิตย์ พูลสวัสดิ์

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

0-7484-0111

พนักงานราชการ


นาง ยุพา สุวรรณมณี

นักวิชาการเกษตร

0-7484-0111

นาง วรรณี ชูภักดี

เจ้าพนักงานการเกษตร

0-7484-0111

นาย วิรุฬห์ ศรีน้อย

ช่างเครื่องกล

0-7484-0111

นาง สมคิด ทิพยโสธร

พนักงานประจำสำนักงาน

0-7484-0111

นาย นิพัฒน์ เกื้อเม่ง

พนักงานประจำห้องทดลอง

0-7484-0111

นาย วิชัย ศศิธร

พนักงานประจำห้องทดลอง

0-7484-0111

นาง สุรีพร อนันตวงศ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

0-7484-0111

นาง พรทิพย์ ชูภักดี

เจ้าหนัาที่บันทึกข้อมูล

0-7484-0111

porntip.c@rice.mail.go.th

นาย สมคิด รองราม

พนักงานประจำสำนักงาน

0-7484-0111

นาย สุทัศน์ ศิริอนันต์

คนงานทดลองการเกษตร

0-7484-0111

นาง จุไร ศิริอนันต์

คนงานทดลองการเกษตร

0-7484-0111

นาย ภูวนิตย์ จินโนภาส

คนงานทดลองการเกษตร

0-7484-0111

นาง ขนิษฐา ศรีทองแก้ว

คนงานทดลองการเกษตร

0-7484-0111

khanitta.s@rice.mail.go.th

นาง อุไรวรรณ นกแก้ว

คนงานทดลองการเกษตร

0-7484-0111

นาง ยุภา หมื่นเมือง

คนงานทดลองการเกษตร

0-7484-0111

นาย นิรันดร์ ทองไซร้

คนงานทดลองการเกษตร

0-7484-0111

นาง สำรวย ขิมเล็ก

คนงานทดลองการเกษตร

0-7484-0111

นาง มยุรี แสงทอง

คนงานทดลองการเกษตร

0-7484-0111

นาง ไพรินทร์ รัตนสุภา

คนงานทดลองการเกษตร

0-7484-0111

นาย บุญ อ่อนคง

คยงานทดลองการเกษตร

0-7484-0111

นาย บำรุง สีขาว

คยงานทดลองการเกษตร

0-7484-0111

นาย พุฒิพงศ์ หนูนอง

ช่างไฟฟ้า

0-7484-0111