โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่


  •       252  

   


โครงสร้าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ประสานงานและวางแผนวิชาการ บริหารธุรการ งานการเงินและ
พัสดุ งานจัดการไร่นา รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาในโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิชาการ  มีหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยแบบครบทุกสาขาวิชาให้เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้

     (1) พืชศาสตร์  มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุุงพันธุุ์ 
การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ โดยมีเป้าหมายให้ได้ข้าวพันธุ์ดี ให้ผลผลิตสูง รวมทั้งการ
เก็บรวมรวมพันธุ์และศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองยอดนิยมของภาคใต้ แบ่งงานย่อยเป็น
           - งานปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝน  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยวิทยาการต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการปรับปรุงพันธุ์ วิธีการผสมพันธุ์ข้าว สร้างพันธุ์ข้าวให้ได้พันธุ์ดี มีคุณภาพให้ผลผลิตสูง
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น และทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ข้าว
พื้นเมืองยอดนิยมในภาคใต้ให้บริสุทธิ์ รวมทั้งศึกษาพันธุกรรมของพืช พัฒนาแหล่ง
พันธุกรรมและรวบรวมอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของภาคใต้
           - งานปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาสวนนาชลประทาน  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยวิทยาการต่าง ๆ
เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ วิธีการผสมพันธุ์ข้าว สร้างพันธุ์ข้าวให้ได้พันธุ์ดี มีคุณภาพให้
ผลผลิตสูง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น 

     (2) ปรับปรุงการผลิต  มีหน้าที่ศึกษาด้านการเพาะปลูกข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ แบ่งงานย่อยเป็น
           - งานเขตกรรม  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงกรรมวิธีต่าง ๆ ในการปลูก
และดูแลรักษาข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและให้ผลผลิตมุีคุณภาพ
           - งานปฐพีวิทยา  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยงานด้านปฐพีวิทยา เพื่อแก้ปัญหาดินในท้องถิ่น
โดยศึกษาวิธีการปรับปรุุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการใช้ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุปรับปรุงดิน

     (3) อารักขาพืช  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านอารักขาข้าวเกี่ยวกับโรคพืชและศัตรูพืชในพื้นที่
แบ่งงานย่อยเป็น
           - งานโรคพืชและจุลชีววิทยา  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคพืช และจุลชีววิทยา
เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันกำจัดในท้องถิ่น
           - งานกีฏวิทยา  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแมลงที่เป็นศัตรูและเป็นประโยชน์
เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันกำจัดในท้องถิ่น
           - งานสัตววิทยา  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นศัตรูและเป็นประโยชน์
เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันกำจัดในท้องถิ่น

     (4) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อเก็บผลผลิต ลดความสูญเสียทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทั้งในระยะการ
เก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา แบ่งงานย่อยเป็น
           - งานเก็บเกี่ยว  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการเก็บผลผลิตเพื่อให้เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุด และปรับปรุงวิธีการเก็บเกี่ยว
           - งานเก็บรักษา  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาผลผลิตให้มีอายุยืนนาน
และมีคุณภาพดี 
           - งานวิเคราะห์และทดสอบคุุณภาพ  มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางเคมีและ
กายภาพของผลผลิต และทดสอบคุณภาพของผลผลิต
           - งานแปรรูปผลิตภัณฑ์  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์
โดยกรรมวิธีต่าง ๆ 

     (5) วิทยาการเมล็ดพันธุ์  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยศึกษาและ
พัฒนาด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ สรีระวิทยาด้านเมล็ดพันธุ์
การเก็บรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให่้ได้เมล็ดพันธุ์ตรงตามพันธุ์
และมีคุณภาพดีตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
     มีหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ตลอดจนกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนาเกษตรกร
ตามเป้าหมายที่กำหนด

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
     มีหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชนในเขตรับผิดชอบ
ของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมการข้าว