ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    252  

   


พ.ศ. 2494  กรมเกษตรได้รับโอนที่ดินและทรัพย์สินจากกรมราชทัณฑ์และตั้งเป็น
                 สถานีทดลองเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2494 ใช้ชื่อว่า "สถานีกสิกรรม 6"
พ.ศ. 2497  ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้จัดตั้งกรมการข้าวขึ้น
                 สถานีกสิกรรม 6 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีทดลองข้าวควนกุฎ"
                 สังกัดกองบำรุงพันธุ์ กรมการข้าว
พ.ศ. 2516  โดยคำสั่งคณะปฏิวัติให้จัดตั้งกรมวิชาการเกษตรขึ้น สถานีทดลองข้าว
                 ควนกุฎ สังกัดกองการข้าว กรมวิชการเกษตร
พ.ศ. 2525  ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมวิชการเกษตร
                 สถานีทดลองข้าวควนกุฎ ได้ยกระดับเป็น "ศูนย์วิจัยข้าวควนกุฎ"
                 สังกัดสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร
พ.ศ. 2527  เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง" สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร
พ.ศ. 2546  เปลี่ยนสังกัดจากสถาบันวิจัยข้าว มาเป็นสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
                 เขตที 8 กรมวิชาการเกษตร
พ.ศ. 2549  เปลี่ยนสังกัดจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
                 มาสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549)

หัวหน้าสถานีและผู้อำนวยการศูนย์

          - นายฟุ้ง        ศศิสนธิ์         (พ.ศ. 2494 - 2497)
          - นายกระจ่าง   ชนะพันธ์      (พ.ศ. 2498 - 2510)
          - นายมนูญ      เอนกชัย      (พ.ศ. 2511 - 2536)
          - นายทวีสิทธิ์   ทองชอุ่ม     (พ.ศ. 2537 - 2544)
          - นายฉัตรไชย  ศิรินุพงศ์      (พ.ศ. 2545 - 2547)
          - นายไพฑูรย์   อุไรรงค์       (พ.ศ. 2547 - 2549)
          - นายสถาพร    ตัมพวิสิฏฐ์   (พ.ศ. 2549 - 2555)
          - นายสุเทพ     ฤทธิ์แสวง    (พ.ศ. 2555 - พฤศจิกายน 2555)
          - นายสถาพร    ตัมพวิสิฏฐ์   (พฤศจิกายน 2555 - ธันวาคม 2560)
          - นายพีรพล     รัตนะ          (กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน)