โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

ptl rr

 

อัตรากำลัง
 

    ข้าราชการ           20 คน

    ลูกจ้างประจำ        15 คน

      พนักงานราชการ    23 คน