โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

ptl rrc

 

อัตรากำลัง
 

    ข้าราชการ           19 คน

    ลูกจ้างประจำ         13 คน

      พนักงานราชการ    22 คน