แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 260
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 247
ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือก เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 207
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 253
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดจ้างก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 253
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 204
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องจักรโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 288
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 170
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 196
ประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 177