ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดจ้างก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดจ้างก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์  อ่านเพิ่มเติม