ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องจักรโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องจักรโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์  อ่านเพิ่มเติม