บทบาทภารกิจ

บทบาทและภาระกิจ

หน้าที่รับผิดชอบการบริหารและดำเนินการค้นคว้าวิจัยด้านพื้นฐานประยุกต์และพัฒนาเรื่องข้าวนาสวนครบทุกสาขาวิชา และการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักในแปลงนาของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่นรวมทั้งการบริการวิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการตรวจสอบ พืช ดิน น้ำ ปุ๋ย และวัสดุการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชนในเขตรับผิดชอบของศูนย์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมการข้าว โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
       1. วางแผนและดำเนินการวิจัยแบบครบทุกสาขาวิชา ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
           ที่รับผิดชอบตามนโยบายที่กรมการข้าวกำหนด
       2. ผลิตเมล็ดพันธุ์หลักให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย
           กรมการข้าวกำหนด
       3. ร่วมมือและร่วมปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือทั้งภายในประเทศและ
           ระหว่างประเทศ
       4. ปฏิบัติงานโครงการพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการพระราชดำริ
           และคลินิกพืช
       5. วิเคราะห์และตรวจสอบพืช ดิน น้ำ ปุ๋ย และวัสดุการเกษตรอื่น