การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนรารากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง  อ่านเพิ่มเติม