GAP

โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าว
ปี 2560/2561
กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพดี GAP Grain (นาแปลงใหญ่)

 ที่ ชื่อกลุ่ม   จำนวน 
(คน) 
จำนวน 
 (แปลง) 
 พื้นที่
(ไร่) 
 1  กลุ่มทำนา ม.1 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง    8 17  60  
 2  กลุ่มทำนา ม.2 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  7 14  54.75  
3  กลุ่มทำนา ม.3 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  10 15  58.50  
4  กลุ่มทำนา ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 34 51  161 
5  กลุ่มทำนา ม.5 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 17 31  124.25 
6  กลุ่มทำนา ม.6 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 11 21  44 
7  กลุ่มทำนา ม.7 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 21 28  152.50 
8  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ม.13 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  17 29  140.75 
9  กลุ่มทำนา ม.1, 2, 4, 9 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 14 22  129.75 
10  กลุ่มทำนาฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 26 81  344.25 
11    กลุ่มทำนาฝั่งตะวันออก ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 25 67  279.50 


กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed (นาแปลงใหญ่)

 ที่  ชื่อกลุ่ม  จำนวน
 (คน)   
จำนวน
 (แปลง) 
พื้นที่
(ไร่)
 1   กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่ตำบลชัยบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง   20 31  200 
  2    กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่ตำบลปันแต ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  26 26  205.5 
 3   กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่ตำบลดอนทราย ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง   35 36  120.75