GAP

                                 โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าว
                                                          ปี 2561/2562

 
                      กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพดี GAP Grain (นาแปลงใหญ่) 

 ที่ ชื่อกลุ่ม   จำนวน 
(คน) 
จำนวน 
 (แปลง) 
 พื้นที่
(ไร่) 
 1  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเรียนรู้้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว
 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง  
13 21  98.5  
 2  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว
 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
 21 42  159.25  
3  กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพดีบ้านปาบ (สังข์หยดพัทลุง)
 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 37 52  257.25  
4  กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพดีบ้านปาบ (ปทุมธานี 1) ต.ป่าพะยอม
 อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
22 61  218 
5  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนบ้านไสอ้อ ต.บ้านพร้าว
 อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง
25 81  126.75 
6  กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกทราย ม.1,2 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน
 จ.พัทลุง
10 14  80.75 
7  กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกทราย ม.3 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน
 จ.พัทลุง
14 20  118 
8  กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกทราย ม.7 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน
 จ.พัทลุง 
21 39  202.25 
9  กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกทราย ม.8, 9 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน
 จ.พัทลุง
6 8  48.5 
10  กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกทราย ม.11 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน
 จ.พัทลุง
5 13  62.75 
 11    กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกทราย ม.12 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน
 จ.พัทลุง
17 23 96.75 
12  กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกทราย ม.13 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน
 จ.พัทลุง
6 14 89
13  กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลพนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน
 จ.พัทลุง 
19 79 513.5
14  กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าวตำบลหานโพธิ์ (1) ต.หานโพธิ์ 
 อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
26  31 185 
15   กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าวตำบลหานโพธิ์ (2) ต.หานโพธิ์
 อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
27  54  258.5 
16   กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ข้าวตำบลหานโพธิ์ (3) ต.หานโพธิ์
 อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
32  48  222.5 
17   กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน ต.ควนขนุน
 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
17  47.75 


                            กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed (นาแปลงใหญ่)

 ที่  ชื่อกลุ่ม  จำนวน
 (คน)   
จำนวน
 (แปลง) 
พื้นที่
(ไร่)
 1   กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่เกษตรธรรมชาติบางแก้ว
 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 
 19 20  99 
  2    กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่บ้านปาบ (สังข์หยด)
 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 9 13  66 
 3   กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่บ้านปาบ (ปทุมธานี 1)
 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
 6 8  33.25 
4  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่บ้านไสอ้อ ต.บ้านพร้าว
 อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
19 24 115
5  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่เกษตรกรทำนาโคกทราย
 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
18 26 72.25
6  กลุ่มผลืิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่ตำบลพนางตุง
 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
19 85 612.50
7  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่ตำบลหานโพธิ์
 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
16 22 119.25
8  กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่บ้านควนขนุน (1)
 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
14 40 129.75
9  กลุมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่บ้านควนขนุน (2)
 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
18 68  256.25