งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

รายละเอียดประกอบงบทดลองงบประมาณ ประจำปี 2563

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน กันยายน 2563

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2563

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม 2563

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2563

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2563

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2563

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2563

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน มกราคม 2563

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2562

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2562

งบทดลองเบิกจายเดือน ตุลาคม 2562

รายละเอียดประกอบงบทดลองงบประมาณ ประจำปี2562

ทดลองเบิกจ่ายเดือน กันยายน 2562

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2562

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม 2562

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2562

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2562

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2562

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2562

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน มกราคม 2562

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2561

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2561

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม 2561

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน กันยายน 2561

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2561

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2561

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2561

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2561

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2561

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน มกราคม 2561

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2560

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2560

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม 2560

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน กันยายน 2560

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2560

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม 2560

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2560

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2560

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2560

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2560

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2560

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน มกราคม 2560

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2559 

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2559

งบทดลองเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม 2559