อัตรากำลัง

อัตรากำลัง

    ข้าราชการ           16 คน
    ลูกจ้างประจำ         9 คน
    พนักงานราชการ    22 คน

ข้าราชการจำแนกตามระดับ

ตำแหน่ง    รวม  
  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 1
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 4
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 5
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 1
   เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน 2
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 1
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1
รวม 16

 

 ลูกจ้างประจำ

pp32
  ชื่อ          : นางนิตยา  สิงหมงคล
  ตำแหน่ง   : พนักงานธุรการ ส 4
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

pp28  ชื่อ          : นางอุไร  รอดยวน
  ตำแหน่ง   : พนักงานพิมพ์ ส 4
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

pp29

  ชื่อ          : นายเสน่ห์  เทพหนู
  ตำแหน่ง   : ช่างซ่อมบำรุง ช 3
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp30  ชื่อ          : นายมานิตย์  สมัครพงศ์
  ตำแหน่ง   : ช่างซ่อมบำรุง ช 4
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

pp27

  ชื่อ          : นายฉัฐมาน  เพชรกาฬ
  ตำแหน่ง   : พนักงานการเกษตร ส 3
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

pp22  ชื่อ          : นายบุญธรรม  แสงทอง
  ตำแหน่ง   : พนักงานการเกษตร ส 3
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

pp26  ชื่อ          : นายปรีชา  ทองไซร์
  ตำแหน่ง   : พนักงานประจำห้องทดลอง ส 2
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

pp36

  ชื่อ          : นางนิตยา  มากสง
  ตำแหน่ง   :  พนักงานประจำห้องทดลอง ส 2
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

pp35


  
  ชื่อ          : นายพินิตย์  พูลสวัสดิ์
  ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์ ส 2
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

พนักงานราชการ

 pp49  ชื่อ          : นางยุพา  สุวรรณมณี
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตร
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp48

  ชื่อ          : นางวรรณี  ชูภักดี
  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานการเกษตร
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp51  ชื่อ          : นายวิรุฬห์  ศรีน้อย
  ตำแหน่ง   : ช่างเครื่องกล
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp47  ชื่อ          : นางสมคิด  ทิพยโสธร
  ตำแหน่ง   : พนักงานประจำสำนักงาน
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp41  ชื่อ          : นายนิพัฒน์  เกื้อเม่ง
  ตำแหน่ง   : พนักงานประจำห้องทดลอง
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp52  ชื่อ          : นายวิชัย  ศศิธร
  ตำแหน่ง   : พนักงานประจำห้องทดลอง
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111 
pp57  ชื่อ          : นางสุรีพร  อนันตวงศ์
  ตำแหน่ง   : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp59  ชื่อ          : นางพรทิพย์  ชูภักดี
  ตำแหน่ง   : เจ้าหนัาที่บันทึกข้อมูล
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111pp58  ชื่อ          : นายสมคิด  รองราม
  ตำแหน่ง   : พนักงานประจำสำนักงาน
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp38  ชื่อ          : นายสุทัศน์  ศิริอนันต์
  ตำแหน่ง   : คนงานทดลองการเกษตร
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp39  ชื่อ          : นางจุไร  ศิริอนันต์
  ตำแหน่ง   : คนงานทดลองการเกษตร
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp50  ชื่อ          : นายภูวนิตย์  จินโนภาส
  ตำแหน่ง   : คนงานทดลองการเกษตร
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp46  ชื่อ          : นางขนิษฐา  ศรีทองแก้ว
  ตำแหน่ง   : คนงานทดลองการเกษตร
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111pp54  ชื่อ          : นางสาวอุไรวรรณ  นกแก้ว
  ตำแหน่ง   : คนงานทดลองการเกษตร
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp44  ชื่อ          : นางยุภา  หมื่นเมือง
  ตำแหน่ง   : คนงานทดลองการเกษตร
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp43  ชื่อ          : นายนิรันดร์  ทองไซร์
  ตำแหน่ง   : คนงานทดลองการเกษตร
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp45  ชื่อ          : นางสำรวย  ขิมเล็ก
  ตำแหน่ง   : คนงานทดลองการเกษตร
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp42  ชื่อ          : นางมยุรี  แสงทอง
  ตำแหน่ง   : คนงานทดลองการเกษตร
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp40  ชื่อ          : นางไพรินทร์  รัตนสุภา
  ตำแหน่ง   : คนงานทดลองการเกษตร
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp55  ชื่อ          : นายบุญ  อ่อนคง
  ตำแหน่ง   : คยงานทดลองการเกษตร
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

pp37  ชื่อ          : นายบำรุง  สีขาว
  ตำแหน่ง   : คนงานทดลองการเกษตร
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111


 pp60  ชื่อ           : นายพุฒิพงศ์  หนูนอง
  ตำแหน่ง   : ช่างไฟฟ้า
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111