ทำเนียบข้าราชการ

ทำเนียบข้าราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

pp1  

 

  ชื่อ          : นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์
  ตำแหน่ง   : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

pp3 

 

  ชื่อ          : นางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย
  ตำแหน่ง   : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

 

pp9

 

  ชื่อ          : นางสาววัลภา  ไชยบุรินทร์
  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

 

 

pp5


  


  ชื่อ          : นายณรงค์  เดชะพันธ์ 
  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

 กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

pp4

 


  ชื่อ         : นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว 
  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-4784-0111 

 

 

กลุ่มวิชาการ

pp2

 

 

  ชื่อ          : นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

 

pp11

   ชื่อ          : นายอวยชัย  บุญญานุงพงศ์
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

 


pp17

 

 
  ชื่อ          : นางชนสิริน  กลิ่นมณี
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp16  ชื่อ          : นางสาวยุพิน  รามณีย์
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp19  ชื่อ          : นางสาวรุจิรา  ปรีชา  
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp6  ชื่อ          : นายโอรักษ์  ทองเด็จ
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp21

 


  ชื่อ          : นายเอกราช  แก้วนางโอ
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111pp7  ชื่อ          : นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp8


  ชื่อ          : นางขวัญใจ  คชภักดี
  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  อีเมล์       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

pp10

   ชื่อ          : นายโสพนา  วรฉัตรวิทยา
  ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111pp15  ชื่อ          : นางสาวขวัญใจ  ทองมาก
  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp14
  ชื่อ          : นางสาวเสาวนีย์  ศรีบัว
  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

pp12  ชื่อ          : นายบุญมี  วารินสอาด
  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp18

 

  ชื่อ          : นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ 
  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111