ทำเนียบข้าราชการ

ทำเนียบข้าราชการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง   

pp1 2

                                 

                                                  
  
  ชื่อ         : นายพีรพล  รัตนะ 
  ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
  อีเมล์        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
  
    
   ฝ่ายบริหารทั่วไป


pp25 3 

 

  ชื่อ          : นางสาวมยุรี  นุ่นขาว
  ตำแหน่ง   : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

 

pp9

 

  ชื่อ          : นางสาววัลภา  ไชยบุรินทร์
  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

 

 

pp5 1


  


  ชื่อ          : นายณรงค์  เดชะพันธ์ 
  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

 
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


pp26 2

               

  ชื่อ         : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์  สุจิตโต 
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์   : 0-7484-0111               

 

 

กลุ่มวิชาการ

pp17

 

 

  ชื่อ          : นางชนสิริน  กลิ่นมณี
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

 


pp11

   ชื่อ          : นายอวยชัย  บุญญานุพงศ์
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

 

pp16

  ชื่อ          : นางสาวยุพิน  รามณีย์
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

pp6


  ชื่อ          : นายโอรักษ์  ทองเด็จ  
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111


pp14 1

 

  ชื่อ             : นายสิทธ์  ใจสงฆ์
  ตำแหน่ง      : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  อีเมล์          : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์      : 0-7484-0111

 
pp24 2


  ชื่อ          : นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111


pp21

 


  ชื่อ          : นายเอกราช  แก้วนางโอ
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111
pp7  ชื่อ          : นางสาวเพชรี  เซ่งซิ้ม
  ตำแหน่ง   : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111

pp27 2       

 

  ชื่อ          :  นางสาวธนาภา  สมใจ
  ตำแหน่ง   :  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
  อีเมล์       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์   :  0-7484-0111 

pp8


  ชื่อ          : นางขวัญใจ  คชภักดี
  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111


 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์pp18

 

  ชื่อ          : นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ 
  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
  อีเมล์       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทรศัพท์  : 0-7484-0111