วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2562

bb194

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2562

ฝึกอบรมการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรบรรจุใหม่

bb193

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งบรรจุใหม่ เพื่อร่วมฝึกอบรมด้านการเกษตร (ด้านข้าว)

อ่านเพิ่มเติม: ฝึกอบรมการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรบรรจุใหม่

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่3/62

bb191

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะ ได้ร่วมให้บริการในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 

อ่านเพิ่มเติม: คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่3/62

Field Day (ศพก.ต.ชัยบุรี อ.เมือง)

bb192

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: Field Day (ศพก.ต.ชัยบุรี อ.เมือง)

Field day (ศพก.เครือข่ายแหลมโตนด

bb190

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเรื่อมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: Field day (ศพก.เครือข่ายแหลมโตนด