ประชุมวิชาการงานอกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40

bb150

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมวิชาการงานอกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40

นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาพืชศาสตร์ศึกษาดูงาน

bb149

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฯลฯ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศึกษาดูงานเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม: นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาพืชศาสตร์ศึกษาดูงาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

bb147

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

bb148

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

ติดตามข้าวพื้นเมืองเหนียมดำหมอ 37

bb146

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงโดยนายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชวัญใจ  คชภักดี ร่วมติดตามแปลงข้าวพื้นเมืองเหนียวดำหมอ 37 

อ่านเพิ่มเติม: ติดตามข้าวพื้นเมืองเหนียมดำหมอ 37