รมต.เกษตรและสหกรณ์มอบถุงยังชีพ

bb33

คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ) มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม: รมต.เกษตรและสหกรณ์มอบถุงยังชีพ

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

bb32

คณะนักวิจัยของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้ปฏิบัติกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในโครงการวิจัยการสำรวจสถานการณ์ผลิตและสถานการณ์ตลาดข้าวในภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม: อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

ครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

bb30

ครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าวไร่

อ่านเพิ่มเติม: ครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

ติดตามการทำระบบควบคุมภายใน ICS แบบกลุ่ม

bb31

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ลงพื้นที่การทำระบบควบคุมภายใน ICS แบบกลุ่ม โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)

อ่านเพิ่มเติม: ติดตามการทำระบบควบคุมภายใน ICS แบบกลุ่ม

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมกิจกรรมคนเมืองลุงร่วมดำนาข้าวสังข์หยด

bb29

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "คนเมืองลุงร่วมดำนาข้าวสังข์หยด น้อมถวายแด่พระราชาผู้ทรงมีแปลงนาอยู่ในวัง"

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมกิจกรรมคนเมืองลุงร่วมดำนาข้าวสังข์หยด