ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมกิจกรรมคนเมืองลุงร่วมดำนาข้าวสังข์หยด

bb29

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "คนเมืองลุงร่วมดำนาข้าวสังข์หยด น้อมถวายแด่พระราชาผู้ทรงมีแปลงนาอยู่ในวัง"

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมกิจกรรมคนเมืองลุงร่วมดำนาข้าวสังข์หยด

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

bb28

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

bb26

คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ได้มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการวิเคราะห์อะไมโลสและอะไมโลเพคติน

อ่านเพิ่มเติม: คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ร่วมกิจกรรมการจัดงาน "รวมพลังแห่งความดี"

bb27

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน "รวมพลังแห่งความดี" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ      พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมกิจกรรมการจัดงาน "รวมพลังแห่งความดี"

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

bb25

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม