นักศึกษามหาลัยสวนดุสิตศึกษาดูงาน

bb52

คณะอาจารย์และนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การสี การเก็บรักษา
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านเพิ่มเติม: นักศึกษามหาลัยสวนดุสิตศึกษาดูงาน

จัดทรรศการ 11 ปี กรมการข้าว

bb51

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและแสดงผลิตภัณฑ์
จากการแปรรูปจากข้าวสังข์หยด ในงาน "11 ปี กรมการข้าว สานต่อข้าวไทยใต้ร่มพระบารมี"

อ่านเพิ่มเติม: จัดทรรศการ 11 ปี กรมการข้าว

จัดทรรศการโรงเรียนพัทลุง

bb49

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด ณ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: จัดทรรศการโรงเรียนพัทลุง

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

bb50

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม: นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57

bb48

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 29 ตัน แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

อ่านเพิ่มเติม: มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57