จัดทรรศการข้าวพื้นเมืองภาคใต้

bb53

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานเทิดไท้องค์ราชันการฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตชาวนา

 aa52

          วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานเทิดไท้องค์ราชันการฟื้นฟูส่งเสริม
วัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตชาวนา ณ บ้านวังลำ ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง โดยมีนายสายัณห์  อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน