นักศึกษามหาลัยสวนดุสิตศึกษาดูงาน

bb52

คณะอาจารย์และนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้มาศึกษาดูงานด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การสี การเก็บรักษา
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

aa51

          วันที่ 20 มีนาคม 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 46 คน ได้มาศึกษาดูงาน
ด้าน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การสี การเก็บรักษาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมี นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
นางสาวรุจิรา  ปรีชา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว 
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับ
และเป็นวิทยากรบรรยาย