จัดทรรศการ 11 ปี กรมการข้าว

bb51

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและแสดงผลิตภัณฑ์
จากการแปรรูปจากข้าวสังข์หยด ในงาน "11 ปี กรมการข้าว สานต่อข้าวไทยใต้ร่มพระบารมี"

 aa50

          วันที่ 16 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงภายใต้การนำโดย
นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวรุจิรา  ปรีชา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
เรื่อง พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง และแสดงผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปจากข้าวสังข์หยด
ในงาน "11 ปี กรมการข้าว สานต่อข้าวไทยใต้ร่มพระบารมี" ณ กรมการข้าว
กรุงเทพมหานคร