นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

bb50

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

aa49 

          วันที่ 3 มีนาคม 2560 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
โดยมี นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ให้การต้อนรับและ
เป็นวิทยากรบรรยาย