จัดทรรศการโรงเรียนพัทลุง

bb49

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด ณ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 aa48

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดนิทรรศการเรื่อง
พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด ณ โรงเรียน
พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง แก่นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการสืบสานสร้างสรรค์ผูกพันความเป็นถิ่นเมืองลุง
โดยมีนางสาวรุจิรา  ปรีชา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย