มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57

bb48

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 29 ตัน แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

 aa47

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน
พันธุ์ กข57 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 29 ตัน
แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน
กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุงและวิชชาลัยรวงข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมี
นายไชยวัฒน์  วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบ และ
นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงาน