ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนฯ

bb47

นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจที่ 6 และ 7 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560

 aa46

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจที่ 6 และ 7 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดขอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน และช่วงบ่ายเวลา
13.30 น. ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในรอบที่ 1 โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประมาณ 40 คน