จัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

bb46

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง ในกิจกรรม ฯพณฯ พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมเยียนกลุ่มองค์กร หลังจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม

 aa45

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางสาวรุจิรา  ปรีชา
ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวสังข์หยดพัทลุง ณ ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ หมู่ที่ 5
ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร
ชัยบุรี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง ในกิจกรรม ฯพณฯ พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เดินทางเยี่ยม
เยียนกลุ่มองค์กรหลังจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม