ติดตามงานโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนและงานผลิตเมล็ดพันธุ์

bb45

นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว และคณะผู้ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้มาติดตามงานโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์นาน้ำฝนและงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 aa44

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
และมาตรฐานพันธุ์ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว และคณะผู้ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว
ภาคใต้ ได้มาติดตามงานโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนและงานผลิตเมล็ดพันธุ์
ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมได้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคเพื่อเป็นแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในปีต่อไป