อบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ข้าวอินทรีย์

bb44

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560

 aa43

          วันที่ 18 มกราคม 2560 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ณ กลุ่มอนุรักษ์ท้องนาเกษตรอินทรีย์
บ้านโคกทรายผ่อง หมู่ที่ 3 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 30 คน โดยมีนายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากร