มอบถุงยังชีพและแสดงความห่วงใยจากใจกรมการข้าว

bb43

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ลงพื้นที่ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน และตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อมอบถุงยังชีพและแสดงความห่วงใยจากใจกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 aa42

          วันที่ 15 มกราคม 2560 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน และตำบลชะรัด อำเภอ
กงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อมอบถุงยังชีพและแสดงความห่วงใยจากใจกรมการข้าว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาและฟื้นฟูข้าวหลังน้ำลด
ตลอดจนได้สำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกใหม่หลังน้ำลดของเกษตรกรที่ได้รับ
ความเสียหาย