มอบถุงยังชีพและแสดงความห่วงใยจากใจกรมการข้าว

bb42

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ลงพื้นที่ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง ตำบลพนางตุง ตำบลมะกอกเหนือ และตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อมอบถุงยังชีพและแสดงความห่วงใยจากใจกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 aa41

          วันที่ 14 มกราคม 2560 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ลงพื้นที่ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง ตำบลพนางตุง ตำบลมะกอกเหนือ
และตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อมอบถุงยังชีพและแสดงความห่วงใยจากใจ
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาและ
ฟื้นฟูข้าวหลังน้ำลด ตลอดจนได้สำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกใหม่หลังน้ำลดของ
เกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย