มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

bb41

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร้วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 aa40

          วันที่ 12 มกราคม 2560 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และ
นางจำเนียร  เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้ร่วมมอบปัจจัยการผลิต
แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โดยมี นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจที่ 6 และ 7
เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเข้ารับมอบ จำนวน 100 คน