บริการประชาชนช่วงวันหยุดปีใหม่

bb40

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดปีใหม่

 aa39

          เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมให้บริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดปีใหม่ ณ ศูนย์บริการประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง โดยมีผู้ใช้บริการประมาณ 50 คน