กิจกรรมออกกำลังกาย

bb38

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย

 aa37

          ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ช่วงเวลา 15.30 - 16.30 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง