เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ศึกษาดูงาน

bb39

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้นำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ

 aa38

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงและ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง ได้นำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดจังหวัดพัทลุง
ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายสมศักดิ์
ทองใส หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรเข้าร่วมดูงาน 100 คน