ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 6และ 7

bb34

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 และ 7 (นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

aa33 

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง ได้ร่วมเดินทางพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจ
ราชการที่ 6 และ 7 (นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ต้นแบบโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่แปลงของนายสมศักดิ์  ทองใส หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมือง พื้นที่แปลง นายก้อหลัด  บุญมี หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา กิจการ
สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง และตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย
สินแพรทอง หมู่ที่ 9 ตำบลลำสินธิ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการให้
กำลังใจในช่วงประสบอุทกภัยน้ำท่วมและรับฟังปัญหาของเกษตรกรเพื่อจะได้ช่วยเหลือ
และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป