อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

bb32

คณะนักวิจัยของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้ปฏิบัติกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในโครงการวิจัยการสำรวจสถานการณ์ผลิตและสถานการณ์ตลาดข้าวในภาคใต้

 aa31

          วันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 คณะนักวิจัยของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ จำนวน 8 คน
ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช และ
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ปฏิบัติกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในโครงการวิจัย
การสำรวจสถานการณ์ผลิตและสถานการณ์ตลาดข้าวในภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำผลการวิเคราะห์ไปแปรผลเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ในกลุ่มศูนย์ฯ ต่อไป