ติดตามการทำระบบควบคุมภายใน ICS แบบกลุ่ม

bb31

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ลงพื้นที่การทำระบบควบคุมภายใน ICS แบบกลุ่ม โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)

 aa30

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนายอมรศักดิ์  แววศักดิ์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการทำระบบควบคุมภายใน ICS แบบกลุ่ม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)
ณ กลุุ่มข้าวโคกโพธิ์ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง