ครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม

bb30

ครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าวไร่

 aa29

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการปลูกข้าวไร่
ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและเก็บข้อมูลในการจัดทำ
โครงงาน โดยมีนายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับและ
เป็นวิทยากรบรรยาย