ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมกิจกรรมคนเมืองลุงร่วมดำนาข้าวสังข์หยด

bb29

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "คนเมืองลุงร่วมดำนาข้าวสังข์หยด น้อมถวายแด่พระราชาผู้ทรงมีแปลงนาอยู่ในวัง"

 aa28

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "คนเมืองลุงร่วมดำนาข้าวสังข์หยด น้อมถวายแด่พระราชา
ผู้ทรงมีแปลงนาอยู่ในวัง" โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าวสังข์หยดพัทลุงแทน
คุณแผ่นดิน ณ วิชชาลัยรวงข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมี
นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรมดำนา