คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

bb26

คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ได้มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการวิเคราะห์อะไมโลสและอะไมโลเพคติน

aa25

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวน 8 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว การวิเคราะห์อะไมโลสและ
อะไมโลเพคติน ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมีนางสาวรุจิรา  ปรีชา ได้ให้การต้อนรับและ
เป็นวิทยากรบรรยาย