ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

bb22

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพัทลุง

aa21

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ยกระดับแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพจังหวัดพัทลุง ระหว่างจังหวัดพัทลุงกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง