โรงเรียนสตรีพัทลุงและนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาดูงาน

bb19

นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงและนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวแบบวิธีการโยนกล้าและการหว่านน้ำตม

 aa18

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีพัทลุง
จำนวน 83 คน และนักศึกษาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 13 คน ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยได้ร่วม
กิจกรรมการปลูกข้าวแบบวิธีการโยนกล้าและการหว่านน้ำตม ซึ่งใช้พันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง
และได้ศึกษาแปลงรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง โดยมีนายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นางสาวรุจิรา  ปรีชา นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว นางขวัญใจ  คชภักดี
และนายเอกราช  แก้วนางโอ ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย