เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ศึกษาดูงาน

bb16

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ภาคใต้ ปี 2559 จำนวน 28 คน เข้ามาศึกษาดูงานด้านข้าวเรื่อง      การปรับปรุงพันธุ์ข้าว โรคข้าว แมลงศัตรูข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

 aa15

            เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยูรอด
ของข้าวไทย" ภาคใต้ ปี 2559 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
กรมการข้าว และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 28 คน เข้ามาศึกษาดูงานด้านข้าว
เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าว โรคข้าว แมลงศัตรูข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และร่วมปลูก
ต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมี นายเลิศเกียรติ
ชูสิริ นางสาวรุจิรา ปรีชา นางชนสิริน กลิ่นมณี นางสาวเพชรี เซ่งซิ้ม และนายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว
ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย