นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศึกษาดูงาน

bb15

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด

aa14 

              เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 30 คน มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด
ณ ศุูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  โดยมี นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย