นักเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง

bb13

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงและศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 aa12

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้การต้อนรับนักเรียน
จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงและศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง ตำบล
ควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พร้อมคณะอาจารย์และผู้ปกครอง
จำนวน 30 คน ได้เข้ามาเรียนรู้การปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ภายใต้โครงการ การเรียนรู้บูรณาการเกษตรทฤษฎีใหม่