ถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว

bb12

 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านข้าว

aa11

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ด้านข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2559 
มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และเกษตรกรเข้าร่วม
จำนวน 50 คน