ออกปากแทงสักคึกคักน่ำข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอม

bb11

กิจกรรม "ออกปากแทงสัก คึกคักน่ำข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอมเป็นพืชแซมยางพรา"

aa10

           วันที่ 28 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ร่วมกับเทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม "ออกปากแทงสัก
คึกคักน่ำข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอมเป็นพืชแซมยางพารา" ณ หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรและนักเรียนร่วมกิจกรรม ประมาณ 180 คน โดยมี
นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน