สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

bb10

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าวภาคใต้ ณ โรงแรมวีแอลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

aa9

            เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2559 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาข้าวภาคใต้ ณ โรงแรมวีแอลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดข้าวภาคใต้ และใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
           ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร ที่ปรึกษากรมการข้าว ที่ปรึกษากองวิจัยและ
พัฒนาข้าว ข้าราชการกรมการข้าว ผู้แทนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกลุ่ม
เกษตรกร และเกษตรกรผู้ทำนา จำนวน 65 คน โดยมี นายอลงกรณ์  กรณ์ทอง
รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด