จัดเวทีเรียนรู้เพื่อชี้แจงข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพข้าว

bb9

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ลงพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้เพื่อชี้แจงข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพข้าวและระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุุ่ม กลุ่มใหม่ ปี 2559/60 

aa8

       เมื่อวันที่ 5-9, 12-14 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ลงพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้เพื่อชี้แจงข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพข้าวและระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุุ่ม กลุ่มใหม่ ปี 2559/60 รวม 9 กลุ่ม สมาชิก 135 คนได้แก่    
       - กลุ่มผลิตข้าวบ้านโคกโพธิ์ ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
       - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนขนุน ม.6 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
       - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ ม.5 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
       - กลุ่มข้าวคุณภาพตำบลแหลมโตนด ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
       - กลุ่มเกษตรทำนาบ้านควนน้อย ม.8 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
       - กลุ่มศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
       - กลุ่มข้าวภูผา ม.2 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
       - กลุ่มทำนา ม.4 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
       - กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกล้วยเภา ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง